Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich osób korzystających z sklepu internetowego prowadzonego przez nas pod adresem https://roomcays.com, którego dalej będziemy nazywać „Sklepem internetowym”, a zatem dotyczy Ciebie, dlatego tak ważne jest, abyś się z nią zapoznał.

Polityka określa w szczególności zasady gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych pozyskiwanych przez nas zarówno podczas rejestracji konta w Sklepie, korzystania ze Sklepu, w razie dokonywania zakupów bez zakładania konta, a także w przypadku rozpoczęcia subskrybowania newslettera.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości, uwagi dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, prosimy Cię o kontakt. Twoje zdanie jest dla nas najważniejsze. 

 

§1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Coloris Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem Mościska, ul. Estrady 11A, 05-080 Izabelin, Polska, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. st. w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000044074, NIP 1181605019, nr REGON 017341618, kapitał zakładowy 1400000,00 zł. (dalej zwany „Administratorem”).

 2. Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ale we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych, możesz się z nami skontaktować poprzez e-mail: Marta@coloris.biz. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

  1. dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

  2. zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

  3. przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

  4. wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

   

§2. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1.  Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 

§3. ZAKRES I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

 1.  Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).

 2. Podane przez Ciebie dane osobowe, będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym do rejestracji w Sklepie internetowym, zawarciem i wykonaniem umowy (zakup towarów), realizacji płatności, w celu marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług oraz w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu.

 3. W celu wykonania umowy będziemy przetwarzać podane przez Ciebie następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP, nazwę firmy, adres dostawy, historię zamówień.

 4. Dodatkowe cele, w których będziemy przetwarzać twoje dane osobowe:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania ze Sklepu internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności za zakupy

  2. zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

  3. obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

  4. obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

  5. kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

  6. przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych; 

  7. obsługi logistycznej Twojego zamówienia, w szczególności wskazaniu Twoich danych firmom kurierskim, które dostarczą twoje zamówienie;

 5. W celu wysyłania Ci drogą elektroniczną informacji i materiałów handlowych w formie newslettera, za Twoją zgodą będziemy przetwarzać podany przez Ciebie adres e-mail i numer telefonu.

 6. W celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu, będziemy przetwarzać za Twoją zgodą podany przez Ciebie numer telefonu.

 7. Za Twoją zgodą będziemy również:

  1. monitorować Twoją aktywność oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującą np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Twoją aktywnością;

  2. dopasowywać reklamy zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami, dopasowywać kategorie ofert lub poszczególnych ofert na podstawie Twojej aktywności;

  3. kontaktować się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

  4. monitorować Twoją aktywność oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, zamieszczania ofert, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

  5. zapraszać Cię do programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 8. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej przetwarzamy Twoje dane w celu:

  1. prowadzenia analiz statystycznych;

  2. przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa)

 9. Twoje dane będą poddawane zautomatyzowanemu przetwarzaniu w tym profilowaniu w celu realizacji usług związanych z realizacją umowy oraz marketingu bezpośredniego. Skutkiem takiego przetwarzania może być wysyłanie kontekstowej reklamy oraz udostępnianie informacji na temat historii zakupów a także zbieranie informacji niezbędnych do realizacji płatności

 10. W przypadku, gdybyśmy planowali dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy Cię o tym innym celu oraz udzielimy Ci wszelkich innych stosownych informacji.

 11. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi Ci korzystanie ze Sklepu internetowego i usług świadczonych drogą elektroniczną przez nas.

 12. W przypadku, gdy podanie przez Ciebie danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.

 13. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

 14. W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

 15. Wszystkie podawane dane przez Ciebie dane osobowe są uznawane za poufne.

 16. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą,

  2. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

  3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

  4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

  5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,

  6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

   

§3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie w Sklepie internetowym w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku są:

  1. Umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

  2. obowiązek prawny związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  3. prawnie uzasadniony interes Coloris Sp. z o.o.., polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych ze Sklepem internetowym, w tym świadczonymi Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  4. prawnie uzasadniony interes Coloris Sp. z o.o., polegający na profilowaniu użytkowników odwiedzających Sklep internetowy w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  5. prawnie uzasadniony interes Coloris Sp. z o.o., polegający na zbieraniu opinii użytkowników Sklepu internetowego o Sklepie internetowym, co pozwala nam ją ulepszać zgodnie z sugestiami użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  6. prawnie uzasadniony interes Coloris Sp. z o.o., polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Sklepu internetowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

  7. zgoda użytkownika wyrażona w Sklepie internetowym w przypadku, gdy wyrazi zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

§4. OKRES PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

 1. Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z naszych Usług lub gdy:

  1. przestanie ciążyć na Coloris Sp. z o.o. obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania Danych Osobowych użytkowników Sklepu internetowego,

  2. w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Klienta sprzeciwu,

  3. jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta, Dane Osobowe mogą być przetwarzane, dopóki nie zostanie ona cofnięta,

  4. ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku naszą współpracą przez każdą ze stron,

  5. Dane Osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy inne przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania,

  6. Dane Osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdyby Klient miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

 2. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być więc one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

   

§5. PRAWA UŻYTKOWIKÓW SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:

  1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji:

   1. o celu, zakresie i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych, od kiedy Twoje dane są przetwarzane,

   2. źródle, z którego pochodzą Twoje dane,

   3. odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane;

  2. sprostowania Twoich danych osobowych, gdy okażą się one nieprawidłowe;

  3. uzupełnienia Twoich danych osobowych, jeśli są one niekompletne;

  4. usunięcia Twoich danych osobowych, jeśli:

   1. Administrator zrealizował już cel, w którym zostały zebrane dane osobowe i nie są już one niezbędne do tych celów,

   2. cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w określonym celu,

   3. wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas,

   4. Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

   5. jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;

  5. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:

   1. uważasz, że w sposób nieprawidłowy je przetwarzamy -  na okres sprawdzenia, czy masz rację,

   2. zostanie stwierdzone, że niezgodnie z prawem przetwarzamy Twoje dane osobowe, jednak Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu i żądasz tylko ograniczenia ich przetwarzania,

   3. nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

   4. wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania; wówczas ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych, do czasu stwierdzenia, czy nie istnieją po naszej stronie prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec Twoich podstaw;

  6. do przeniesienia Twoich danych osobowych; wówczas otrzymasz w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane, które dostarczyłeś nam, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub jest niezbędne do realizacji umowy zawartej z Tobą, jak również konieczne do podjęcie działań przed zawarciem takiej umowy na Twoje żądanie;

  7. sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie naszego uzasadnionego interesu, w tym profilowania;

  8. w razie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

  9. wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych przez nas narusza przepisy RODO.

 

§6. COFNIĘCIE ZGODY

 1. Umożliwiamy Ci cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych. Jeśli uważasz, że nie chcesz już korzystać z konta w Sklepie internetowym wystarczy, że je samodzielnie usuniesz w zakładce Konto/Twój profil na stronie Sklepu lub poinformujesz nas o tym drogą korespondencyjną na adres: COLORIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Izabelinie (05-080), przy ul. Estrady 11A lub drogą elektroniczną na e-mail: Marta@coloris.biz.

 2. Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane w celach promocyjnych i marketingowych lub w celu otrzymywania informacji handlowych przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, lub w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu, możesz cofnąć swoją zgodę w wyżej opisany sposób.

 3. Zrezygnować z subskrypcji newslettera możesz poprzez kliknięcie w link znajdujący się w treści newslettera.

 

§7. OCHRONA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. Chronimy Twoje dane osobowe podczas dokonywania zakupów w Sklepie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.

 2. Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych dzięki wdrożonym odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu zapobiegnięcie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby dane osobowe były:

  1. poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem;

  2. uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

  3. adekwatne, odpowiednie i nienadmierne;

  4. dokładne i aktualne;

  5. nie przechowywane dłużej niż to konieczne;

  6. przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania;

  7. bezpiecznie przechowywane;

  8. nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

 3. Zbiory danych osobowych są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Do przetwarzania Twoich danych osobowych dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające upoważnienie od nas, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych i zobowiązane do zachowania Twoich danych osobowych w tajemnicy.

 4. Dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy, okres subskrypcji newslettera lub okres utrzymywania konta w Sklepie internetowym, a także na czas, w którym strony mogą dochodzić wzajemnych roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży lub przez okres, w którym na podstawie przepisów zobowiązani jesteśmy przechowywać dokumentację księgową.

 

§8. PODMIOTY, KTÓRYM UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

 1. Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszym dokumencie. W związku ze świadczonymi przez nas usługami korzystamy z usług firm trzecich.

 2. Twoje dane przekazujemy do:

  1.  firm hostingowych, które udostępniają nam swoje serwery do prowadzenia Sklepu internetowego

  2. firmie Modishop Sp. z o.o. – właścicielowi oprogramowania do budowania i prowadzenia sklepów internetowych, z którego to oprogramowania korzystamy

  3. dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych, o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych poprzez wyłączenie stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej,

  4. dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości e-mail,

  5. osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, o ile przekazanie danych jest w tym zakresie niezbędne,

  6. dostawcom usług internetowych np. Google,

  7. dostawcom oprogramowania do obsługi Sklepu internetowego,

  8. e-płatnością, za pomocą których możesz zapłacić za nasze produkty,

  9. dostawcom oprogramowania do wystawiania faktur,

  10. podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową,

  11. dostawcom usług dodatkowych świadczonych przez Administratora tj. rejestratorom usług szyfrowania danych SSL oraz kancelarią prawnym,

  12. firmom świadczącej usługi kurierskie lub pocztowe.

 

§8. ZMIANA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku, gdy Twoje dane osobowe ulegną zmianie prosimy Cię o ich samodzielne zaktualizowanie w koncie użytkownika, o ile zostało założone lub o powiadomienie nas o tym fakcie drogą korespondencyjną lub drogą elektroniczną na adres Marta@coloris.biz.

 2. Posiadanie przez nas Twoich aktualnych danych osobowych, jest niezbędne do zapewnienia Ci jak najlepszej jakości usług i poziomu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

 

§9. COOKIES

 1. Chcemy Cię poinformować, że korzystamy z plików „cookies” (ciasteczka).

 2. Pliki cookies to informacje, które są wysyłane przez serwer i zapisują się na Twoim urządzeniu (np. dysku twardym komputera lub telefonu, tabletu). Dane uzyskane za pomocą plików cookies nie pozwalają na zidentyfikowanie Ciebie, ale umożliwiają nam określenie czy przy użyciu danego komputera odwiedzano Sklep internetowy i co Cię najbardziej zainteresowało w Sklepie internetowym.

 3. Wykorzystujemy wewnętrzne pliki cookies w celu:

  1. dostosowania zawartości stron Sklepu internetowego do Twoich preferencji oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ponieważ „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Twoich indywidualnych potrzeb,

  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ich ulepszanie, (sprawdzamy, ile mamy użytkowników, jak długo użytkownicy korzystają z naszego serwisu, jakie szczególnie treści ich interesują) 

  3. utrzymania sesji użytkownika Sklepu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła,

  4. dostarczania Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań, poprzez tzw. Profilowanie, czyli weryfikację ich zainteresowań i preferencji wynikających z analizy stron internetowych z których korzystasz, 

  5. W ramach naszego Sklepu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików „cookies”: 

  6. zw. niezbędne pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie Ci z usług dostępnych w ramach Sklepu internetowego, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach korzystania ze strony, 

  7. pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na stronie, 

  8. pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych, 

  9. tzw. funkcjonalne pliki „cookies”, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp., 

  10. tzw. reklamowe pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.

 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w Twoim urządzeniu końcowym (komputer, smartfon, tablet).

 5. Masz możliwość, w każdej chwili, wyłączyć w swoim oprogramowaniu opcję przyjmowania „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 6. Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach naszych stron, jednakże nie spowoduje to braku możliwości czytania czy oglądania treści zamieszczanych na stronie, z wyjątkiem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 7. Sklep internetowy korzysta z Google Analytics, które używa plików cookies znajdujących się na Twoim urządzeniu w celu sporządzenia statystyk odnośnie wielkości ruchu w Sklepie internetowym oraz sposobu korzystania ze Sklepu internetowego.

 8. Wykorzystujemy w celu reklamy Sklepu internetowego i świadczonych przez siebie usług Google AdWords, które używa plików cookies umieszczonych na Twoim urządzeniu.

 9. Korzystamy z serwera, który zapisuje automatycznie w logach serwera w celu analizy pracy systemu informatycznego informacje dotyczące urządzenia, którego używasz łącząc się ze Sklepem internetowym tj. o typie urządzenia i przeglądarki z jakiego korzystasz, dacie i godzinie wejścia, tekstowy opis zdarzenia, kwalifikacja zdarzenia.

 10. Dostęp do plików z logami mają wyłącznie osoby upoważnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą służyć do sporządzenia statystyk w zakresie oceny ruchu w Sklepie internetowym oraz występowania błędów, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Ciebie.

 11. Wyrażenie zgody przez użytkownika na przyjmowanie „cookies” odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie „cookies” lub poprzez wyrażenie zgody w odpowiednim „oknie” w Sklepie internetowym.

 

§10. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. W celu zapewnienia Ci jak najwyższego poziomu ochrony Twoich danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności.

 2. Zmieniona Polityka Prywatności zostanie zamieszczona ze stosownym komunikatem w naszym Sklepie internetowym pod adresem: https://www.roomcays.pl.

 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl